2012/08/31

Bloggar, överflöd och sorg / Blogs, abundance and grief


Försökte hitta bloggar om virkning och efter totalt 2 timmars letande hittade jag 3 bloggar som handlade lite grann om virkning OCH var behagliga att surfa runt på. Så har du en blogg där du skriver om dina virkalster så blir jag glad om du skriverlänken i kommentarsfältet.
Jag har hunnit packa mellan surfandet, virkandet och livet. Idag blev det två kartonger till och en del i loppislådan. Jag passar på att rensa bland mina saker och jag har upptäckt att jag har dubbletter och ibland kvartetter av bland annat väldigt udda saker så som 3 ballongvispar, 4 tårtspadar och 3 träslevar.
Till saken hör det att jag bor själv och jag bakar inte så många tårtor heller, kanske ibland till min födelsedag.


Det kommer helt klart bli en loppissommar nästa år och jag har fått med mamma på spåret så hon håller också på att rensa i sitt hus.
Nästan varje gång vi pratar om vår framtida, men korta, karriär in loppisbranchen så påminner hon mig om alla saker jag har på hennes vind.
Oups! Det blir att ta tag i det men jag har ju hela vintern på mig, fast då är det lika kallt på vinden som utomhus typ -20 grader och då kan jag ju inte gå igenom mina saker. Det får helt enkelt bli en vårstädning!
Idag läste jag på en kvinnas blogg om att hon inte har någon kontakt med sin son och det tyngde hennes hjärta. Jag blev alldeles tårögd då jag saknar min pappa som gick bort för drygt ett år sedan och jag saknar honom så. Att mista någon som man håller av är jobbigt oavsett anledningen till att man inte har kontakt. Sorgen kan uttrycka sig på så många olika sätt och kan komma fram till ytan när man minst anar det.
För mig så kom den stora sorgen efter 10 månader av min fars död och den har inte lämnat mig än men jag låter mig själv känna den, låter mig sörja och berättar för vänner att saknade är som störst just nu.
Jag kan börja gråta när jag ser ett kort på pappa eller när någon berättar om ett minne den har där pappa är med. Ibland så känner jag att något saknas och ofta är det pappa, han sitter inte med mig där i sommarstugan när mörkret faller på. Han tänder inte brasan och eldar så stugan blir så där lite för varm att sova. Vi sitter inte uppe sent och spelar kort, bara han och jag. Ibland kommer det en blixtsnabb tanke ”Det ska jag fråga pappa om!” och då hugger det till i hjärtat, halsen blir tjock av gråt och ögonen fylls med tårar som sakta blir fyllda och första tåren rinner sakta ner för min kind. Jag vill ha min pappa tillbaka!
Det sista jag sa till pappa var ”Jag älskar dig. Det är okej att du går nu. Jag älskar dig pappa!”

Jag kan inte skriva mer just nu. Ser inte igenom tårarna.
På återskrivande!Tried to find blogs about crochet and after a total of 2 hours of searching I found 3 blogs that had a bit of crochet and was pleasant to surf around. So if you have a blog where you write about your crochet works I'll be more than happy if you write the link in the comment field.
I have had time to pack between surfing, crocheting and life. Today it was two boxes and some things ended up in the flea market box. I take the opportunity to pick over among my things and I have discovered that I have duplicates and sometimes quartets by, among other things, very odd things like 3 balloon beaters, 4 cake servers and 3 tree ladles.  The thing is that I live by myself and I don't bake as many cakes either, maybe sometimes to my birthday.  
There will clearly be a flea market summer next year and I have been with my mother on the track as she is also pick over things in her house.
Almost every time we talk about our future, but short career, in the flea market branch she reminds me of all the things I have on her attic. .
Oups! It will be to deal with it but I have the whole winter to me, though it’s as cold in the attic as it’s outdoor like -20 degrees (C) and then I can not go through my stuff. It may simply be a spring cleaning!
Today I read on a woman's blog that she has no contact with her son, and it troubled her heart. I got all teary-eyed because I miss my dad who passed away over a year ago and I miss him so. To lose someone you cherish is hard regardless of the reason why we do not have contact. Grief can express itself in so many different ways and can come up to the surface when you least suspect it, for me, came the great grief after 10 months of my father's death and has not left me but I let myself feel it, let me mourn, and tell my friends that the missing is greatest at the moment.

I can start crying when I see a photo of my father or when someone talks about a memory they have of my father. Sometimes I feel that something is missing, and often it’s my father, he is not with me there in our summerhouse when darkness falls on. He doesn’t light up the fire and fires just so it becomes a bit too hot to sleep. We are not up late and playing cards, just he and I. Sometimes, a lightning quick thought comes "I should ask dad about this!" and it hearts my heat, the throat becomes thick and my eyes gets filled with tears that slowly becomes filled and first tear drains slow down my cheek. I want my dad back!
The last thing I said to the father was "I love you. It is okay to go now. I love you Dad! "

 I can’t write more right now. Do not see through the tears.  Write you later!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar