2012/09/20

Packning, sjal och Youtube / Packing, shawl and Youtube
Det har varit fullt upp med packning och kick off med jobbet så virkningen har det bara blivit när kroppen har sagt att den behöver vila. Jag har klurat ut en ställning i sängen, halvliggandes, som fungerar riktigt bra när jag virkar. Jag kan säga att det inte fungerar om jag ska sticka vilket är tur i oturen att jag inte grejar. 
När jag kom hem efter kick offen så tyckte kroppen att den behövde extra vila så jag sov i nästan 19 timmar i sträck. Så det kan bli!

Nu är det bara två dagar kvar till flytten men jag tar mig tid att lägga upp bild på min sjal, den första i mitt liv som jag virkat och jag känner mig lite stolt över att den blev så bra som den blev. Jag har dock blockning kvar att göra men det får bli efter flytten och uppackande av mitt bohag. 

Det blir första gången som jag ska blocka något och jag har tittat på en del filmer på Youtube i varierande kvalitet men fått en del bra tips. T ex så har jag hittat skumplast plattor i form av en hopphage för barn som jag kan använda både till små och stora, långa och breda projekt. 
Klicka här för att se vad jag menar.
Jag har aldrig gjort en instruktionsfilm så egentligen kan jag inte klanka ner på de som jag sett men vissa har varit så dåliga att jag inte kunnat se klart på filmerna. Till exempel smycken som låter och skramlar, mikrofonen förlångt bort från munnen eller så har det varit något som nuddar mikrofonen så det blir dåligt ljud. 
Vissa personer har talang för att visa hur saker och ting går till men förberedelserna har inte varit så bra. 
OM jag skulle göra en film så skulle jag förbereda mig med material och tal så det inte blir så många ehh ehh. 
Då det filmas med digitalkamera är det enkelt att stoppa och börja om ifall något går snett, även att titta på filmen för att se om det är något som kan förbättras innan jag lägger upp den på Youtube.
Kanske är jag petig och inte förstår hur svårt det egentligen är och må så vara. Jag får helt enkelt prova att spela in en film så får jag se hur svårt det är. Nä den hamnar troligen inte på Youtube den heller *S* 
Jag kan berätta att när jag ska spela in meddelandet på min telefonsvarare så gör jag om det kanske 3-5 gånger innan jag är nöjd. Lyssnar om det finns ljud utifrån, hur jag andas och om jag låter lagom ärtig. 
Ja jo, det är bara att erkänna jag är petig. =-D

Det ska bli så spännande att flytta in i den nya lägenheten. Jag var och tjuvkikade idag och målaren har målat alla tak, lister och element och det är så fint. Imorgon kommer tapeterna upp och jag gjorde en miss i mätningen så det måste beställas en rulle till, jag hoppas att den kommer imorgon så målaren inte blir sur på mig och att det blir extrajobb för honom.

Nu är det dags för sömn. Återkommer med inlägg om vår kick off, flytten och spökvandringen som vi gjorde i torsdags. Buu!!!In English 
It has been busy with packing and kick off with the job so the crocheting has only been when the body has said that it needs rest. I have figured out a position in bed, half lying, which works really well when I crochet. I can tell you that it doesn’t work if I'm going to knit but I can’t knit so no worries. When I came home after the kick off my body thought that it needed the extra rest so I slept for almost 19 hours at a stretch. So it can be! 

Now there are only two days left until the move but I take the time to post a picture on my shawl, the first in my life I have crocheted, and I feel a little proud that it became as good as it is. However, I have the blocking left to do but it will be after the move and the unpacking of my belongings.
It will be the first time that I'm going to block anything and I have looked at some videos on Youtube of varying quality but had some good tips. For example, I have found the foam tiles in the form of hopscotch for children which I can use to both large and small, long and wide project. Click here to see what Imean.
I have never done a tutorial film, so actually, I cannot grumble on those I've seen, but some have been so bad that I couldn’t watch the whole movie. For example, jewelry that sounds and rattle, the mick to far from their mouths or has it been something that touch the mick so it becomes bad sounds. 
Some people have talent to show how things are done, but the preparations have not been so good. 
IF I would make a movie I would prepare myself both material and speech so it does not become so many ehh ehh. 
As it is filmed with a digital camera, it is easy to stop and start over if something goes wrong, even to watch the movie to see if it is something that can be improved before I post it on Youtube. Perhaps I’m picky and don't understand how hard it actually is, and so be it. I’ll just have to try to record a tutorial, so I get to see how hard it is. Nah it will probably not end up on Youtube either * S * 
I can tell you that when I’m recording a message on my answering machine I maybe do it over 3-5 times before I am satisfied. I listen it there is any annoying background noise, how I breathe, and if I sound cheerful. 
Yes Yes, just to admit I’m picky . =-D

It'll be so exciting to move into my new apartment. I went for a sneak peek today and the painter has painted all the ceilings, moldings and radiators and it is so nice. Tomorrow he’ll put up the wallpapers and I did a mistake in the measurement so it has to be ordered one roll more, I hope it will come so the painter does not get mad at me and it will be extra work for him. 

Now it is time for sleep. I’ll be back to post about our kick off, the move and the ghost walk we did on Thursday. Boo!!!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar